Algemene verkoopsvoorwaarden

AMKa bv
Sint Ignatiusstraat 112, 9120 Kallo
+32 477 53 21 49
info@amka-boringen.be
andymeersman@me.com
BTW BE0779.445.973

Bij totstandkoming van het contract zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden welke de opdrachtgever bekend zijn, toepasselijk:

1. Algemeen

1.1.Onze offertes worden opgemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en zijn exclusief BTW. Elke wijziging in die gegevens zoals bijvoorbeeld vastgesteld op de werf, kan een prijsaanpassing tot gevolg hebben.

1.2.De werken zoals opgenomen op de werfbon zullen gefactureerd worden zelfs al wijken ze af van de door de opdrachtgever geplaatste bestelling, aan de opgegeven eenheidsprijzen.

1.3.De opgegeven termijn voor uitvoering van het werk is richtinggevend en nooit bindend tenzij anders overeengekomen.

1.4.Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.5.Door de werken te laten aanvangen wordt de opdrachtgever verondersteld zijn akkoord te hebben gegeven met bovenstaande offerte-ook al zou de opdrachtgever deze offerte niet hebben getekend voor akkoord.

1.6.De aannemer is steeds verplicht melding te maken wanneer wij onze werknemers dienen in te checken. Dit d.m.v. een check-in nummer door te geven na het plaatsen van een bestelling.

2. Begrepen in de prijs

2.1.Werkuren en normale slijtage aan gereedschappen noodzakelijk voor de uitvoering van het werk gedurende de normale werkuren zijn in de prijs begrepen. Normale werkuren liggen tussen 7uur en 15uur30. Buiten normale werkuren en op andere dagen dan de normale werkdagen wordt een supplement aangerekend waar in de offerte naar verwezen wordt.

2.2.Het boren of zagen van wapeningen met een diameter van 18mm is in de prijs inbegrepen. Grotere secties wapening of metaal kunnen aanleiding geven tot prijsaanpassing.

2.3.Al onze prijzen worden berekend op basis van de uitvoering van werken op bouwplaatsen in de ruwbouw fase. Werken in een ander stadium van afwerking kunnen aanleiding geven tot prijsaanpassing.

2.4.Wachturen op een werf worden doorgerekend aan € 60uur/arbeider. Elke fractie van een begonnen wachtuur wordt doorgerekend aan de prijs van een wachtuur. Deze uurprijs zal doorgerekend worden voor onder andere het bekomen van werkvergunningen, het vervullen van formaliteiten bij toegang tot de bouwplaats en andere.

2.5.Indien ons personeel op de afgesproken dag of uur de werken niet kan aanvangen op de werf, om reden onafhankelijk van onze wil, zal de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding per arbeider per begonnen dag worden aangerekend, dit afhankelijk van de ligging van de werf.

3. Niet in de prijs begrepen

3.1.Het waterbestendig aftekenen van de booropeningen en ankers is niet inbegrepen in de prijs. De opdrachtgever staat in voor accurate aftekening van de boor/zaagplaatsen. Deze aftekening moet aangebracht zijn vooraleer ons personeel ter plaatse is bij gebreke waaraan wachturen zullen doorgerekend worden. Aftekening zal altijd geschieden aan de zijde van de wand waar gewerkt wordt.

3.2.Zijn evenmin in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen: het leveren en plaatsen van stellingen, hoogtewerkers en andere.

3.3.Is evenmin inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen: de opvang van koelwater, slib en andere te verwijderen afvalmaterialen en de opkuis in de ruime zin van het woord van de plaats waar gewerkt wordt.

3.4.De offerte bevat melding van de uurprijs in regie van € 90/uur.

4. Ter plaatse te voorzien door de opdrachtgever

4.1.De opdrachtgever zal steeds instaan, tenzij anders overeengekomen: voor stromend water, elektriciteit 220V mono of 380V 3ph zoals concreet zal meegedeeld worden en dit maximum 50 meter van de werkplaats.

4.2.De opdrachtgever staat steeds in voor de exact plaatsbepaling aangaande de ligging van kabels en leidingen van nutsvoorzieningen welke zich kunnen bevinden in de wanden of vloeren waarin gewerkt wordt. Voor het doorboren ervan zijn wij niet aansprakelijk.

4.3.De plaats van de werken moet steeds bereikbaar, hygiënisch, ontruimd en vrij van hindernissen zijn en tevens voorzien van de nodige signalisaties en veiligheidsvoorzieningen – bij gebreke waaraan wij ons recht voorbehouden de werken te verdagen. In dit geval zullen wachturen of schadevergoeding aangerekend worden.

4.4.Nodige facturatiebons of receptiebons dienen na einde der werken ofwel op de werf of ten laatste binnen vijf werkdagen ons toegestuurd te worden, tenzij anders overeengekomen.

5. Verantwoordelijkheid

5.1.Waterschade ontstaan door koelwater, schade ontstaan door vallende kernen, doorboorde leidingen of kabelering vernielde wapening etc. is steeds ten laste van de opdrachtgever die instaat voor het nemen van de nodige voorzorgen.

5.2.Stof dat vrijkomt door het droogboren van openingen, wat lijdt tot eventuele schade, is steeds ten laste van de opdrachtgever die instaat voor het nemen van de nodige voorzorgen.
Het stof wordt opgevangen in mate van het mogelijke, 100% stofvrij boren kunnen wij niet garanderen. Bij aanspraken van derden zal de opdrachtgever ons steeds vrijwaren en in onze plaats de schade aan derden vergoeden.

5.3.De opdrachtgever draagt alleen verantwoordelijkheid met betrekking tot de stabiliteit en sterkte van de constructie en alsook de inplanting van de uit te voeren werken. De opdrachtgever vrijwaart steeds onze firma zelfs in het geval van foutloze aansprakelijkheid en claims op basis van art.544 Burgerlijk wetboek.

6. Betaling der werk

6.1.Onze facturen zijn betaalbaar op de zetel van ons bedrijf waar elke overeenkomst geacht wordt tot stand te zijn gekomen, binnen de 30 dagen na factuurdatum.

6.2.Bij niet stipte betaling behouden wij ons het recht voor alle verdere werken op te schorten tot betaling bekomen wordt. Deze stopzetting zal bij eenvoudig (mail)schrijven gemeld kunnen worden.

6.3.Bij laattijdige betaling zal ervan rechtswege een verwijl intrest verschuldigd zijn ten belope van 10%, met minimum van € 100, als forfaitaire schadevergoeding. Voor ieder bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per maand vertraging, vanaf de vervaldag verschuldigd zijn.

7. Klachten

7.1.Elke klacht met betrekking tot de uitvoering van een werk moet ons gemeld worden binnen de vijf werkdagen na ontvangst der factuur en zulks per aangetekende post.

7.2.De contractuele verhouding tussen partijen wordt steeds beheerd door het Belgisch recht.

7.3.In geval van betwisting zullen steeds de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde bevoegd zijn gelet op het feit dat de overeenkomst steeds geacht wordt tot stand zijn gekomen op de zetel van ons bedrijf.